دوشنبه , اردیبهشت ۳۰ ۱۳۹۸
خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام
خانه / سرگرمی / تعبیر خواب ترقه بازی + تعبیر خواب آتش در خواب هنوز رتبه بندی نشده است
خواب ترقه بازی تعبیر خواب آتش در - تعبیر خواب ترقه بازی + تعبیر خواب آتش در خواب

تعبیر خواب ترقه بازی + تعبیر خواب آتش در خواب

تعبیر خواب ترقه بازی + تعبیر خواب آتش در خواب

 تعبیر خواب ترقه بازی

تعبیر خواب ترقه بازی به روایت اچ میلر

تعبیر خواب ترقه زدن در خواب نشانه چیست ؟

 

ترقه بازی در خواب، بیانگر وقوع اتفاقات وخیم است….

 

تعبیر خواب آتش در خواب

تعبیر خواب آتش از حضرت دانیال :

اگر کسی آتش بی دود در خواب بیند دلیل که به پادشاهی نزدیک شود و کار بسته او گشاده شود. اگر بیند که کسی وی را در آتش افکند و وی را سوخت دلیل کند که پادشاه بر وی ستم کند، لیکن زود خلاصی یابد و بشارت و نیکوئی یابد.

 

و اگر بیند که آتش وی را نسوخت، دلیل کند که روی به کراهت، سفری کد و اگر آتش رابا تف و سوز بیند، دلیل کند که از علت تب، بیمار گردد و اگر بیند که آتش اندام وی را بسوخت، دلیل کند که به قدر ان سختگی وی را رنج و مضرت رسد، و اگر بیند که آتش در خانه وی افتاد و همه ی اندام وی را بسوخت …

 

و زبانه همی زد و از او سهم و ترس در دل او نیامده، دلیل کند که محنت و مصیبت بدو رسد و سبب بیماری و ضعف بود، چون سرما و طاعون و آبله و سرخچه و ان چه بدین ماند، و اگر بیند که از ان آتش فرا گرفت، دلیل کند که به قدر ان؛ از مال حرام به وی رسد و اگر بیند که آتش را دود بود، دلیل کند که به قدر ان مال حرام، وی رابه رنج و تیمار حاصل گردد یا جنگ و خصومت و اگر بیند که از آتش، گرمی و تیس به او رسید دلیل که کسی وی را در روز غیبت کند.

تعبیر خواب ترقه بازی + تعبیر خواب آتش در خواب

تعبیر خواب آتش از ابراهیم کرمانی :

اگر بیند که شعله آتش به مردمان همی انداخت، دلیل کند که در میان مردم، عداوت و دشمنی افکند و اگر بازرگانی بیند که آتش در دکان و کالای او افتاد، دلیل کند که کالائی که دارد بر باد دهد، یا ان چه به دُر می ارزد، به سه درم فروشد و بر کسی شفقت نبرد، و اگر بیند ک آتش در خانه کسی افتاده، دلیل که ان کس در جنگ و فتنه و جور پادشاه افتد.

بخوانید :  عکس و متن های خاص و زیبا برای پست اینستاگرام (1)

 

و اگر بیند که آتش جامه وی را به سوخت، دلیل که با خویشان جنگ و خصومت کند، یا از سبب مال اندوهگین گردد. و اگر کسی آتشی عظیم در زمین بیند، دلیل کند کمه در ان موضع فتنه و جنگ افتد و اگر چیزی سوخته بیند دلیل کند کم از جهت زنان وی، رابا کسی خصومت کند و اگر بیند در شهری یا محلی یا در سرائی آتش افتاد، چنانکه هر چه بود همه ی را بسوخت و ان آتش زبانه می زد و وی را سهمگین همی داد، دلیل کند که در ان موضع، جنگ و کارزار بود، یا بیماری صعب افتد.

 

اگر بیند که آتش برخی چیزها را بسوخت و برخی رها کرد و اورا سهمگین بداشت، دلیل بود بر جنگ و کارزار در ان موضع. اگر زبانه و فروغ نداشت، دلیل بر بیماری صعب کند.

 

اگر آتش رابا دود بیند دلیل کند بر ترس و بیم اندر کارها.اگر بیند که آتش از آسمان بیفتاد، شهری یا محله یا سرائی بسوخت، دلیل کند که ان بلا و فتنه که گفته شد، بر اهل ان موضع شهر بود. اگر بیند که آواز سهمگین داشت و زبانه همی زد و درجائی افتاد، لیکن گزند نمی کرد، دلیل بود که در میان اهل ان موضوع، گفتگوی و خصومت افتد به زبان.

 

بخوانید :  تعبیر خواب اسفند يا اسپند

و اگر بیند که از زیرزمین آتش سهمگین برآمد سوی آسمان شد، دلیل بود که اهل ان موضع یا دوستان حق تعالی حرب کند به دروغ و بهتان گفتن بر وی، به قدر و قوه ان آتش که دیده بود.

 

اگر بیند آتشی از جائی به جائی افتاد و ان آتش هیچ گزند نمی کرد، دلیل بود که در ان منفعت یابد و اگر درویش بود توانگر گردد.اسماعیل بن اشعث گوید: اگر کسی بیند که از آسمان، مانند باران آتش می بارید، دلیل بر بلا و فتنه و خونریزی بود، از جهت پادشاهان در ان موضع و اگر بیند که آتشی از آسمان بیامد و چیزهای خوردنی که از ان او بود بسوخت، دلیل کند که طاعتهای وی، نزد حق تعالی پذیرفته شود. و اگر بیند که از آسمان آتش همی آمد و کسی را نسوخت، بیم عذاب حق تعالی باشد.

 

و باشد که از پادشاه وی را بیم بودو اگر بیند که بر سر آتشی بزرگ گرم می شد، دلیل کند که به پادشاهی بزرگ نزدیک گردد و اگر بیند که بر آتشی چیزی همی ریخت، دلیل کند که شغل دنیای وی تمام گردد. و اگر بیند که آتشی از آسمان فرود آمد و نبات زمین را بسوخت، دلیل کند که در ان دیار مرگ مفاجات بسیار بود. و اگر بیند که آتشی بزرگ، قبّه یا مناره بسوخت، دلیل کند که پادشاه ان موضع هلاک گردد.

 

تعبیر خواب آتش از بعضی معبران :

اگر کسی بیند که آتشی از زمین برآید و فروغ می داد، دلیل کند که در ان موضع، گیج بود.حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر بیند پاره های آتش می خورد، دلیل کند که مال یتیمان خورد و اگر بیند که از دهان وی آتش بیرون می آید، دلیل کند که سخن دروغ و بهتان گوید. و اگر بیند که از هر جایی آتشهای سوزنده میگرفت، دلیل کند که از هر جائی میانجی کند، میان رعیت و مردمان پادشاه.

بخوانید :  لیست جدید زیباترین و جذاب ترین مردان جهان

 

اگر بیند که در پهلوی او آتشی افروخته بود وی را زیان داشت، دلیل کند که بدو خیر و نیکی رسد.اگر بیند هیزم آتش عظیم می سوخت، دلیل کند بر جنگ و فتنه در ان دیار. اگر بیند که آتش در مردم می زد، دلیل نصرت بود وی را بر دشمنان.

 

و اگر بیند که آتش وی را بسوخت و ان آتش را نور نیست، دلیل است که کسی را از خویشان و فرزندان وی فرزندی آید، که مردمان بر وی ثنا گویند و مال و بزرگی یابد به قدر ان آتش.

 

اگر در رزمگاه، آتش بیند، دلیل کند بر بیماریهای صعب، چون آبله و طاعون وسرسام و مرگ مفاجات. اگر ان آتش رابا دود بیند، دلیل کند که از پادشاه، وی را ترس و بیم بود.

 

اگر آتش را در بازار بیند، دلیل کند بر بی دینی اهل بازار و ان که اهل بازار در تجارت، انصاف ندهند ودر خرید، دروغ گویند. اگر در دریای آتشی افتاده بیند، دلیل کند کمه در مردم آنجا، مصادره بود از پادشاه، و از اوبر رعیت ستم رسد.

 

اگر در راه مجهول آتش بیند، دلیل بر بی دینی بود. و اگر آتش در جامه کسی افتاده بیند، دلیل کند که ان کس را مصیبت و ترس و بیم بودو اگر خویشتن را بر آتش ایستاده بیند، دلیل که وی را رنج رسد. 

 

امیدواریم از این تعبیر خواب لذت برده باشید ؛ از دیگر تعبیر خواب در مورد ترقه و آتش در پایین بخوانید.


منبع

لطفا امتیاز خود را ارسال کنید

درباره ی علی

مطلب پیشنهادی

خواب موز از معبران غربی و ایرانی 310x165 - تعبیر خواب موز از معبران غربی و ایرانی

تعبیر خواب موز از معبران غربی و ایرانی

تعبیر خواب موز انواع تعبیر خواب میوه موز را در اینجا خواهید خواند و تعبیر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

یک × یک =